Barnevernet -for barnets beste

barnevern2

Hva gjør barnevernet?

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Det skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast.

Barnevernet kan bidra med forebyggende tiltak i familien, som avlastning og veiledning, og mer akutte grep som omsorgsovertakelse, i helt spesielle tilfeller.

Hvordan blir barna fanget opp?

Barnevernet får henvendelser fra foreldrene selv, annen familie, naboer, venner eller offentlig ansatte, for eksempel i skolen. Etter loven har barneverntjenesten plikt til å gjennomgå en melding snarest, og hvis nødvendig, gjennomføre undersøkelser og tiltak. Barnevernet skal undersøke saker de får melding om. Først vil de ta kontakt med den som har meldt saken for å få mer opplysninger, hvis ikke melderen er anonym.

Dersom barnevernet vurderer at de vil gå videre med saken, innkalles gjerne foreldrene til samtale på kontoret, eller man sender varsel om hjemmebesøk. Er det små barn, snakker man med foreldre alene. Hvis det gjelder større barn og ungdom, er de som oftest med på samtalen. Barnevernet vil også hente inn informasjon fra andre instanser som kjenner barnet, for eksempel skole, helsestasjon, PP-tjeneste og lignende.

Hva om jeg er bekymret for et barn?

Er du bekymret for et barn i dine omgivelser, skal du kontakte barneverntjenesten i din kommune eller barnevernvakten.

Hvordan vet du om situasjonen er alvorlig nok til å melde fra? Svaret er at det behøver du ikke være sikker på. Er du bekymret skal du melde fra uansett, også er det de offentlige instansene som vurderer om situasjonen er så skadelig for barnet at det behøves tiltak. Du behøver ingen bevis, det er tilstrekkelig å fortelle om dine observasjoner. Du kan velge å være anonym.

Barnevernet -for barnets beste