PISA-undersøkelsen

pisa

Hva er PISA?

PISA er et internasjonalt prosjekt i regi av OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Undersøkelsen måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Formålet med undersøkelsen er å belyse hvorvidt elevene tilegner seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter for morgendagens samfunn. PISA gjennomføres hvert tredje år. Alle de tre fagområdene, lesing, matematikk og naturfag, er med hver gang, men de bytter på å være hovedområde. I 2015 var andre gang det ble lagt særlig vekt på naturfag. I 2015 er PISA for første gang gjennomført som en elektronisk prøve. I PISA 2015 deltok nesten 550 000 elever fra 72 land.

Hva forteller resultatene fra PISA 2015?

For første gang skårer norske elever over gjennomsnittet i OECD i både lesing, matematikk og naturfag i PISA. Spesielt viser norske elever svært god framgang og gode resultater i lesing, og de har også en positiv utvikling i matematikk. Som tidligere er det små forskjeller mellom skoler i Norge, og i internasjonal sammenheng er Norge et av de landene der sosioøkonomisk bakgrunn har minst betydning for elevenes resultater. I Norge finner vi små kjønnsforskjeller i matematikk og naturfag, mens det i lesing fortsatt er store kjønnsforskjeller i jentenes favør. Generelt viser guttene noe høyere motivasjon og interesse for naturfag enn jentene gjør. PISA 2015 viser en svært positiv utvikling når det gjelder elevenes læringsmiljø. Norske elever rapporterer om mindre bråk og uro i timene sammenliknet med hva elever i de andre nordiske landene rapporterer. Norske elever opplever også høy grad av tilhørighet til skolen, og det er gode relasjoner mellom lærere og elever.