Driftsstyret

Driftsstyret ved Groruddalen skole - 2015 vår:

Driftstyre leder, rep SV: Arne Eide Fjeldsgård

Judith Kvernes: Vara SV

Vidar Haugen: Rep FRP

Øyvind Gamre: Vara FRP

Srisgantharajah Tharmalingam: Rep A

Fatima Massoudy: Vara A

Foreldrerepresentanter:

Lars Hagen: (nesteleder)

Brit Lilleaas Moe (representant 9CD)

Inga Holten

Ansatte representanter:

Tom Andersen (Ansatt rep)

Adrian Talleraas (Ansatt vara)

Olaw Øwre (Ansatt rep)

Agnieszka Klafstad (Ansatt vara)

Elevrepresentanter:

Kawtham Yasotharan (Elevråds rep)

Simal Iqbal (Elevråds rep)

Politiske representanter:

Brigitte Chauvin (representant H)

Bodil Nordvik (vara H)

Anne Tjøtte Odden (representant Ap)

Marit Johanne Bjerke (vara Ap)

Arne eide Fjeldsgård (repesentant SV)

Judith Kvernes (vara SV)

Sekretær:

Anne Merete Laache (rektor) E-post: AnneMerete.Laache@ude.oslo.kommune.no

Reglement for driftsstyrer:

Driftsstyret ved skolen består av 2 foreldre, 2 lærerrepresentanter, 3 politikere og 2 elever fra ungdomstrinnet. Disse sitter i 2 år av gangen. Driftsstyret har ca. 6 møter i året. Her blir skolens budsjett, årsplaner, strategiske mål og overordnede retningslinjer vedtatt. Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvaret for:

  • å påse at skolen driver skolebasert vurderingå være særskilt myndighet i enkeltsaker
  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor gitte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen og oppfølging av resultatmål
  • å føre tilsyn med at skolen drives i tråd med regelverk og retningslinjer
  • å behandle høringer
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser