Hovedseksjon

Program for bedre gjennomføring

Hva gjør vi?

Matematikklærerne på 8.trinn får kurs i hvordan de kan legge til rette for god faglig utvikling hos eleven. I tillegg utvikles det planer basert på forskning på beste praksis for denne undervisningen.

Noen elever ved skolen får særskilt tilrettelagt opplæring i grunnleggende tall- og matematikkforståelse i små grupper i to perioder (4-5 uker), høst og vår. Noen elever vil få den tilrettelagte undervisningen i større grupper. Øvrige elever på trinnet vil motta undervisning i de samme temaene. Målet er å styrke elevens ferdigheter i matematikk, slik at de er bedre rustet til å fullføre og bestå videregående skole. Undervisningen foregår som en del av den ordinære matematikkundervisningen ved skolen og innebærer ingen avvik fra opplæringsloven.

Målgruppen

Målgruppen er elever med utfordringer i matematikkfaget og regning. Utvalget av elever gjøres basert på resultater fra nasjonal prøve i regning 8. trinn. Elever med spesialundervisning følger allerede en egen, individuell opplæringsplan og derfor ikke i målgruppen.

Prosjektet Program for bedre gjennomføring – spor 2

Opplæringen i de to periodene, høst og vår, er en del av et forskningsprosjekt Utdanningsetaten i Oslo deltar i. Prosjektet har som mål å få flere elever til å fullføre og bestå videregående skole, og er ett av fire nasjonale forskningsprosjekter i Program for bedre gjennomføring – spor 2, som er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Prosjektet går over tre år og er et samarbeidsprosjekt mellom:

• Statistisk sentralbyrå (SSB), prosjekteier og ansvarlig for den kvantitative forskningen

• Utdanningsetaten i Oslo, skoleeier og ansvarlig for implementeringen av tiltaket

• Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), ansvarlig for innholdet i tiltakene i samarbeid med UDE

• Forskningsstiftelsen Fafo, ansvarlig for den kvalitative forskningen

Skolene i Oslo er tilfeldig trukket ut enten som tiltaks- eller kontrollskole, og satsningen vil foregå på 8.trinn og i Vg1. SSB har gjennomført trekningen av skolene.

Tiltaksskoler: Halvparten av skolene er tiltaksskoler. Skolene får ekstra midler for å gjennomføre tilpasset undervisning i mindre grupper, og lærerne deltar på egne kurs og får kompetanseheving for å bedre elevenes tallforståelse. Skoleåret 2017/2018 er Groruddalen skole tiltaksskole.

Kontrollskoler: Den andre halvparten er trukket ut som kontrollskoler. Der vil elevene ikke merke noen forskjell i tilbudet. Skolens resultater vil kun sammenliknes med tiltakskolene. Skoleåret 2016/2017 var Groruddalen skole kontrollskole.

Forskere fra Fafo ønsker å intervjue noen elever som er med på tiltaket. Disse elevene vil holdes anonyme i forskningsrapportene. Det er frivillig å delta i intervjuet. Derfor må forskerne be om foresatte og elevenes underskrift på at de er villige til å bli intervjuet. Det er kun prosjektmedarbeidere tilknyttet prosjektet ved Fafo og SSB som vil ha tilgang til informasjonen. Eleven eller foresatte kan når som helst trekke seg fra intervjuet. All informasjon om eleven vil da slettes.

Det er mulig å lese mer om Program for bedre gjennomføring på