Hovedseksjon

Fraværsreglement

Fraværsregler

Ved fravær på grunn av sykdom eller lignende skal skolen ha skriftlig melding i meldingsboka fra foreldrene om varighet og årsaken til fraværet. Hvis fraværet varer mere enn tre dager, skal det gis melding til skolen. Noen klasser har i tillegg en ordning der foreldre sender SMS til kontaktlærer den morgenen barnet ikke kommer på skolen. Søknad om permisjon fra skolen må sendes skolen i god tid før permisjonen. Se mer om dette lenger ned på siden.

Ugyldig fravær

Ugyldig fravær behandles etter Rundskriv nr 7/2005. Med ugyldig fravær menes fravær som ikke begrunnes av foresattefravær som er av lengre varighet enn det skolen etter søknad har gitt eleven permisjon for. Rundskriv 7/2005

Spesielt for ungdomstrinnet

Kunnskapsdepartementet fastsatte med virkning fra 1. august 2010 nye krav i forhold til elevers fravær i skolen. Fra og med 8. klasse føres alt fravær på vitnemålet. Eleven kan, sammen med foresatte, kreve at inntil 10 skoledager i et skoleår ikke blir ført på vitnemålet. Det vil ikke lenger være tilstrekkelig med melding fra foreldrene, men dokumentasjon fra lege,- for å få strøket fravær.

Dette gjelder følgende fravær:

a) Dokumentert sykefravær (legeerklæring må leveres)

- Det er kun fravær fra og med den fjerde dagen som kan strykes

- Ved dokumentert fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom kan fravær strykes fra første dag

b) Innvilget permisjon fra skolen (1-10 dager)

Opplæringslova § 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Foresatte må levere inn krav til skolen om at fravær skal strykes (Jfr § 3-41 i Forskrift til opplæringslova).

Se eget søknadsskjema.

Retningslinjer for skolefri (permisjon) for elever i grunnskolen Opplæringsloven §2.11 fastsetter følgende (utdrag):

Rektor kan bare gi skolefri i inntil 2 uker etter følgende retningslinjer:

1. Elevens foresatte er pålagt ferie utenom skolens ferier, og slikt pålegg er dokumentert fra arbeidsgiver. Det forutsettes at foresatte på et tidligere tidspunkt har anmodet arbeidsgiver om å få avvikle ferien i skolens ferietid.

2. Eleven ønsker å delta ved familiebegivenhet av særlig fest- eller sorg - preget karakter.

3. Eleven er tatt ut til å delta ved: a) Idrettslig konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt plan. b) program / innspilling / konserter / opptreden ved teater, i NRK eller liknende. Fravær utover 2 uker behandles som flyttemelding. Hovedansvaret for barnets oppdragelse og undervisning tilligger foreldrene og foresatte. Barn og ungdom har rett og plikt til å gå i grunnskolen, dersom de ikke på annen måte får tilsvarende undervisning. Når en elev er innvilget skolefri, plikter således foreldrene / de foresatte å sørge for at barna får nødvendig undervisning i permisjonstida.

Det kan derfor ikke forventes at eleven senere vil få ekstra undervisning av grunner som måtte komme av fraværet. Dersom en elev pga. reise har hatt et fravær av lengre varighet, må elevens skolesituasjon vurderes på nytt, for eksempel når det gjelder tilhørighet i klasse / gruppe. Søknad om fri må foreligge skriftlig 3 uker før første dato foran evt. permisjonsperiode. Elever som tilhører et religionssamfunn utenfor Den norske kirke har rett til å være borte fra skolen de dagene samfunnet deres holder helg.

Rektors avgjørelse kan påklages Utdanningsetatens direktøren i Oslo. Søknad om fri mer enn én dag skal sendes/leveres skolen på eget skjema. Skjemaet får du på skolens kontor eller du kan laste ned - Søknadsskjema om permisjon fra undervisningen