Valgfag

Søknadskjema for valgfag 9.trinn
Søknadskjema for valgfag 10.trinn

Valgfag du kan velge mellom på Groruddalen skole 2018/2019

Elevene i grunnskolen skal ha opplæring i valgfag fra 8. trinn til 10. rinn. Elevene velger nytt valgfag hvert år, men kan ønske seg det samme faget som de har hatt tidligere. Dersom eleven velger ulike valgfag skal det settes en standpunktkarakter for hvert fag hvert år. For elever som velger samme fag over flere år, er det standpunktkarakteren som settes på det høyeste årstrinnet som skal føres på vitnemålet.. Dersom eleven har hat flere ulike valgfag så skal det beregnes en gjennomsnittskarakter ved inntak til videregående skole.

Fysisk aktivitet og helse


Faget har to hovedområder: fysiske aktiviteter og kosthold og helse. Hovedområdet fysiske aktiviteter uttrykker at elevene skal delta i ulike fysiske aktiviteter. Aktivitetene skal samlet sett gi elevene en bred bevegelseskompetanse, og styrke kroppsbevissthet og samhandlingskompetanse. Hovedområdet kosthold og helse uttrykker at eleven skal få en kompetanse knyttet til å forstå og opptre ut fra kunnskapen om sammenhengen mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse. Dette innebærer at elevene skal bli i stand til å organisere sin egen hverdag, og foreta gjennomtenkte valg i forbindelse med aktivitets- og kostholdsvaner. Eleven bør også utvikle kompetanse til å kunne justere vanene basert på en egenvurdering av livsstil, fysiske helse og trivsel.
Mer informasjon om faget

Teknologi i praksis

I dette valgfaget skal elevene velge tema fra teknologiske emner og undersøke,
planlegge, konstruere og fremstille gjenstander ved hjelp av variert materiale
og teknologiske løsninger. Gjennom arbeidet med valgfaget skal elevene utvikle
teknologisk kunnskap og kjennskap til design av ulike produkt.

Valgfaget er delt inn i to hovedområder. I det ene hovedområdet ligger vekta på at elevene skal gjøre undersøkelser av ett eller flere teknologiske produkt. I det andre hovedområdet skal elevene utvikle ideer til et teknologisk produkt, planlegge og lage det.
Mer informasjon om faget

Design og redesign
Her vil man måtte designe eller redesigne (gjenbruk av materialer) flere produkter med utgangspunkt i egen ide eller i samarbeid med andre.

Dette er et praktisk skapende fag der elevene utvikler materialkunnskap og håndverksteknikker. Kjennskap til hvilke konsekvenser bruk og misbruk av ressurser kan få for miljøet og samfunnet, er også noe man skal lære noe om.
Mer informasjon om faget

Programmering

I valgfaget "Programmering" lærer du hvordan datamaskiner og andre digitale enheter fungerer og hvordan man styrer og utvikler dem. Fokuset er på kreative og nyskapende digitale løsninger, problemløsning og hvordan man jobber med og utvikler en ide til et digitalt produkt,

Faget passer for deg som:

- Liker å utvikle nye ideer

- Er interessert i data (PC, smarttelefoner, apper, internett, spill, sosale medier osv)

- Vil bidra til å utvikle det digitale samfunnet videre
Mer informasjon om faget

Innsats for andre

  

Frivillig arbeid har lange tradisjoner i Norge og foregår innenfor samfunnsområder som idrett, kulturliv, eldreomsorg, barne- og ungdomsarbeid, organisasjonsliv og politikk. Gjennom frivillig arbeid kan alle som ønsker det, delta i meningsfylt og samfunnsnyttig virksomhet. Lokalsamfunnet trenger også i framtida engasjerte mennesker som er villige til å bidra med egne ressurser og kunnskaper for å løse oppgaver som gir verdiskaping. Valgfaget innsats for andre skal gi ungdom en mulighet til å være aktive deltakere i lokalsamfunnet.
Mer informasjon om faget

Medier og informasjon

 

Valgfaget skal bidra til at elevene får erfaring med og innsikt i hvordan vi aktivt kan ta i bruk informasjonsteknologi i hverdagen. Faget skal styrke elevenes formidlings-ferdigheter og gi kunnskap om lovverk knyttet til publisering. Å vurdere etiske problemstillinger og tenke kritisk er en del av faget. Ved at elevene får velge spesialisering innen ulike sider ved produksjonen skal valgfaget tilpasses elevenes faglige ståsted.
Mer informasjon om faget