Hovedseksjon

Valgfag

Tenåringer i aktivitet

Søknadskjema for valgfag 9.trinn
Søknadskjema for valgfag 10.trinn

Valgfag du kan velge mellom på Groruddalen skole 2020/2021


(noen valgfag har fått nye navn dette skoleåret) 


Produksjon for scene
(tidligere: Sal og scene) 

Gjennom produksjon av en musikal, et skuespill eller dramatiseringer kan du få vist en tverrfaglig kompetanse.   I arbeidet med en produksjon kan det være gode muligheter til å trekke inn samarbeid med andre fag, for eksempel vil det i en oppsetning av en musikal eller et skuespill være naturlig at fag som norsk, engelsk, kroppsøving, matematikk, andre fremmedspråk, musikk og kunst og håndverk.

Programmering 

I dette valgfaget lærer du hvordan datamaskiner og programmer fungerer, og bruker et utvalg utbredte programmeringsspråk. Gjennom arbeidet med valgfaget utvikler du kunnskap om koding og grunnleggende prinsipper for programmering. 
Valgfaget er delt inn i to hovedområder: modellering, der du undersøker datamaskiner og programmers fungering, og koding ved bruk av grunnleggende programmeringsspråk, samt utvikling og feilsøking av programmer. 

Design og redesign 

Her vil man måtte designe eller redesign (gjenbruk av materialer) flere produkter med utgangspunkt i egen ide eller i samarbeid med andre. 
Dette er et praktisk skapende fag der du utvikler materialkunnskap og håndverksteknikker. Kjennskap til hvilke konsekvenser bruk og misbruk av ressurser kan få for miljøet og samfunnet, er også noe du lærer noe om. 

Medier og kommunikasjon
(tidligere Medier og informasjon) 

Valgfaget skal bidra til at du får erfaring med og innsikt i hvordan vi aktivt kan ta i bruk informasjonsteknologi i hverdagen. Faget skal styrke dine formidlings-ferdigheter og gi kunnskap om lovverk knyttet til publisering. Å vurdere etiske problemstillinger og tenke kritisk er en del av faget. Ved at du får velge spesialisering innen ulike sider ved produksjonen skal valgfaget tilpasses ditt faglige ståsted. 

Fysisk aktivitet og helse 

Faget har to hovedområder: Fysiske aktiviteter, samt kosthold og helse. Aktivitetene skal samlet sett gi deg en bred bevegelseskompetanse, styrket kroppsbevissthet og samhandlingskompetanse. Innen kosthold og helse skal du få en kompetanse om sammenhengen mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse. Dette innebærer at du skal bli i stand til å organisere din egen hverdag, og foreta gjennomtenkte valg i forbindelse med aktivitets- og kostholdsvaner. Du utvikler kompetanse til å kunne justere vanene basert på en egenvurdering av livsstil, fysiske helse og trivsel. 

Kulturarv
(tidligere Levende kulturarv) 

Valfaget omfattar arbeid med den kulturelle arven innan eit utval av kunst, handverk, mat, arkitektur, kulturminne, munnleg forteljing, musikk eller lokalhistorie. Aktivitetane i faget skal vere varierte og danne grunnlag for elevane sine undersøkingar, praktiske utprøvingar og framstillingar av ulike uttrykk og produkt. Arbeid med faget skal fremje samarbeid med lokalmiljøet, lokale aktørar og kulturberarar. 

Friluftsliv
(tidligere Natur, miljø og friluftsliv) 

I valgfaget natur, miljø og friluftsliv deltar elevene i aktiviteter knyttet til friluftsliv eller naturbruk som gir opplevelser, og som kan lære dem å bruke naturen på en hensiktsmessig måte. Faget skal legge til rette for at elevene får bruke sansene, får stimulert nysgjerrigheten og blir glad i naturen. De skal også lære å tolke tegn i naturen. 
Valg av varierte læringsarenaer og metoder skal gi elevene mulighet til å arbeide praktisk med klima- og miljøspørsmål og til å engasjere dem i spørsmål om bærekraftig utvikling. Elevene må kjenne til hvordan de bør handle lokalt for eventuelt å kunne se klima- og miljøspørsmål i en global sammenheng. Valgfaget vil kunne gi elvene viktig innsikt ved at de lærer å finne informasjon hos organisasjoner fra inn- og utland. 

Innsats for andre 

I valgfaget skal elevene kartlegge behov i lokalsamfunnet. På bakgrunn av funnene skal elevene være med på å finne tiltak som bidrar til å dekke behovene, og deretter gjennomføre og vurdere tiltakene. I arbeidet skal elevene samhandle og kommunisere med ulike aktører på læringsarenaer i lokalsamfunnet og delta der aktiviteten skjer.