Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret ved Groruddalen skole - 2022/23:

Thomas Andre Stien (Sekretær DS/rektor) - Mobil: 97074780

Driftstyre.jpg

Reglement for driftsstyrer:

Driftsstyret ved skolen består av 2 foreldre, 2 lærerrepresentanter, 3 politikere og 2 elever fra ungdomstrinnet. Disse sitter i 2 år av gangen. Driftsstyret har ca. 6 møter i året. Her blir skolens budsjett, årsplaner, strategiske mål og overordnede retningslinjer vedtatt. Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvaret for:

  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering å være særskilt myndighet i enkeltsaker
  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor gitte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen og oppfølging av resultatmål
  • å føre tilsyn med at skolen drives i tråd med regelverk og retningslinjer
  • å behandle høringer
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser