Driftsstyret

Driftsstyret ved Groruddalen skole - 2017 vår:

Driftstyre leder, rep SV: Arne Eide Fjeldsgård

Judith Kvernes: Vara SV
Vidar Haugen: Rep FRP
Øyvind Gamre: Vara FRP
Srisgantharajah Tharmalingam: Rep A
Fatima Massoudy: Vara A
Foreldrerepresentanter:
Lars Hagen: (nesteleder)
Brit Lilleaas Moe (representant 9CD)
Inga Holten

Ansatte representanter:

Tom Andersen (Ansatt rep)
Adrian Talleraas (Ansatt vara)
Olaw Øwre (Ansatt rep)
Agnieszka Klafstad (Ansatt vara)

Elevrepresentanter:

Kawtham Yasotharan (Elevråds rep)
Simal Iqbal (Elevråds rep)

Politiske representanter:

Brigitte Chauvin (representant H)
Bodil Nordvik (vara H)
Anne Tjøtte Odden (representant Ap)
Marit Johanne Bjerke (vara Ap)
Arne eide Fjeldsgård (repesentant SV)
Judith Kvernes (vara SV)

Sekretær:

Anne Merete Laache (rektor) E-post: AnneMerete.Laache@ude.oslo.kommune.no

Reglement for driftsstyrer:

Driftsstyret ved skolen består av 2 foreldre, 2 lærerrepresentanter, 3 politikere og 2 elever fra ungdomstrinnet. Disse sitter i 2 år av gangen. Driftsstyret har ca. 6 møter i året. Her blir skolens budsjett, årsplaner, strategiske mål og overordnede retningslinjer vedtatt. Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvaret for:

  • å påse at skolen driver skolebasert vurderingå være særskilt myndighet i enkeltsaker
  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor gitte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen og oppfølging av resultatmål
  • å føre tilsyn med at skolen drives i tråd med regelverk og retningslinjer
  • å behandle høringer
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser