Hovedseksjon

Vår profil

Groruddalen skole

Vi mener at den viktigste enkeltstående faktoren for læring av høy kvalitet, er nettopp motivasjon. For å motivere elevene mest mulig, tenker vi konsekvent tilpasset opplæring i både planlegging, gjennomføring og vurdering av elevenes daglige læringsarbeid. Vi ønsker å utfordre elevenes forskerlyst, særlig i forhold til matematikk og naturfag.

Groruddalen skole har også et byomfattende tilbud for elever med generelle lærevansker; denne avdelingen kaller vi for Alternativt Team eller bare AT. Disse elevene jobber tett med våre spesialpedagoger, men blir også integrert i skolens ordinære virksomhet gjennom hospiteringsordninger.

Våre lærerteam kjennetegnes av velutdannede pedagoger med lang erfaring innen undervisning og læringsarbeid. Vi er derfor praksisskole for studenter både fra Lektorutdanningen ved UiO, spesialpedagogikkutdanningen ved UiO og fra NIH.

Vårt motto: Motivasjon – Mestring - Muligheter

Vårt mål er at Groruddalen skole hver dag skal bidra til å skape motivasjon hos elever gjennom å se hele mannesket, gi elever tro på egne evner gjennom opplevelse av mestring av nye og gamle utfordringer slik at hver enkelt elev får utnyttet sitt potensiale og oppnår et godt grunnlag som gir mulighet til å lykkes i videre utdanning og i livet.

Skolen jobber derfor målrettet for et inkluderende og godt læringsmiljø gjennom felles tradisjoner og opplevelser, fokus på god klasseledelse, tilpasset undervisning, læringsfremmende tilbakemeldinger både faglig og sosialt, og læringsarbeidet skal preges av høy kvalitet. Vi ønsker gjennom vår strukturer, standarder og rutiner en skole hvor alle elever er heldige med læreren.

Våre hovedsatsingsområder er digitale læringsverktøy, språfokus i fagene og elevaktive arbeidsformer.