Strategisk plan

Groruddalen skole - motivasjon, mestring og muligheter

Strategisk plan 2018 er utarbeidet med utgangspunkt i Osloskolens strategiske mål for perioden. Groruddalen skole har valgt noen områder som vi ønsker å prioritere.

Elever som mestrer trives. Elever som trives, lærer mer. Elever som lærer ser muligheter.
Vi skal bidra til å skape motivasjon hos elever gjennom å se hele mennesket - hver dag. Vi vil gi elever tro på egne evner gjennom opplevelse av mestring av nye og gamle utfordringer, slik at hver enkelt elev utnytter sitt potensiale, og oppnår et godt grunnlag for å lykkes i videre utdanning og i livet generelt. Derfor har vi høye ambisjoner på elevens vegne. Skolen jobber målrettet for et inkluderende og godt læringsmiljø.
Tilpasset undervisning og læringsfremmende tilbakemeldinger, både faglig og sosialt, skal preges av høy kvalitet. Vi vil gjennom våre gode standarder og rutine, skape en skole hvor alle elever er heldige med læreren.
Flere av skolens satsingsområder videreføres fra tidligere år, blant annet hovedsatsingsområdene regning og vurdering for læring. I den forbindelse arbeider skolen kontinuerlig for å kunne gi bedre tilpasset undervisning, tilbakemeldinger på elevenes arbeider, på større elevaktivitet i timen og med å bruke digital læringsteknologi på en læringsfremmende måte. Vi tror at elevene lærer mer og bedre når de får erfare og deltar i læringsprosessen.
Skolen er opptatt av at også de flinke elevene skal få nok utfordringer. Elever får tilbud om talentsatsing, forsering i engelsk og matematikk og eksamenstrening i samarbeid med Bjerke VGS. Videre tilbyr vi matematikkundervisning for elever på 7.trinn fra Grorud og Nordtvedt skole som synes matematikk er spennende og gøy.
Vi arbeider med å sikre at flest mulig velger riktig videregående studieprogram og fullfører videregående opplæring. Vi har en systematisk fraværsoppfølging og vi arbeider aktivt for å redusere elevfraværet.

Strategisk plan 2016-2019 for Groruddalen skole.