Strategisk plan

Dette er en oppsummering av Strategisk plan 2019.

Strategisk plan 2019 er utarbeidet med utgangspunkt i Osloskolens strategiske mål for perioden 2019-2022. Groruddalen skole har valgt noen områder som vi ønsker å prioritere.

Våre ambisjoner er forankeret i følgende ressonnement: Elever som mestrer trives. Elever som trives, lærer mer. Elever som lærer, ser muligheter. Elever som anvender sin kunnskap,er godt forberedt for livet.

Vi skal bidra til å skape motivasjon hos elever gjennom å se hele mennesket - hver dag. Vi vil gi elever tro på egne evner gjennom opplevelse av mestring av nye og gamle utfordringer, slik at hver enkelt elev utnytter sitt potensiale. Slik ønsker vi å skape et bredt grunnlag for at hver elev skal lykkes i videre utdanning og i livet generelt. Derfor har vi også høye ambisjoner på elevens vegne. Skolen jobber målrettet for et inkluderende og godt læringsmiljø.

Tilpasset undervisning og læringsfremmende tilbakemeldinger, både faglig og sosialt, skal preges av høy kvalitet. Derfor samabeider lærerne om elevenes læring både innenfor de ulike fagene og på tvers av fag for å utvikle god undervisning. Vi vil gjennom våre gode standarder og rutiner, skape en skole hvor alle elever er heldige med læreren. Denne strategien kaller vi GROFAG.

Våre satsingsområder er regning, lesing og skriving, bruk av digitale læremidler og vurdering for læring. I den forbindelse arbeider skolen kontinuerlig for å gi elevene våre bedre tilpasset opplæring , profesjonell veiledning og tilbakemeldinger på elevenes arbeider, Vi har fokus på at elevene er aktive i i timen og tilstreber oss på at undervisningen legger opp til elevaktivite arbeidsformer. I tillegg vil bruk av hensiktmessig digital læringsteknologi øke den enkelte elevs læringsutbytte. Vi tror at elevene øker sin kompetanse gjennom erfaringslæring, og at de hele tiden utfordres til å utvikle sine egne læringsstrategier i samarbeid med lærerne.
I skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale læring, har vi fokus på samarbeidet med de foresatte. Dette er avgjørende for å kunne gi den enkelte elev best mulig tilpasset opplæring av høy kvalitet, basert på hans eller hennes individuelle forutsetninger.

Skolen er opptatt av at alle elevene skal få nok utfordringer. Noen elever får tilbud om talentsatsing, forsering i engelsk og matematikk og eksamenstrening i samarbeid med Bjerke VGS. Videre tilbyr vi matematikkundervisning for elever på 7. trinn, som synes matematikk er spennende og gøy, fra Grorud og Nordtvedt skole.

Vi arbeider med å sikre at flest mulig velger riktig videregående studieprogram og fullfører videregående opplæring. Vi har en systematisk fraværsoppfølging, og vi arbeider aktivt for å redusere elevfraværet.