Alternativt Team

Groruddalen skole er en forsterket grunnskole. Dette betyr at vi i tillegg til den ordinære virksomheten på ungdomstrinnet, også har en avdeling som tar i mot elever med generelle lærevansker. Vanligvis blir dette betegnet som en spesialklasse, men vi kaller avdelingen Alternativt Team av to grunner:

1.Innholdet i læringsarbeidet skal være et alternativ. d.v.s. i mye større grad tilpasset den enkelte elevs behov og forutsetninger enn hva tilfellet kan være ved et ordinært skoletilbud. Jfr. Opplæringsloven §5-1 som sier: "Elevar som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning"

2.Begrepet team brukes spesifikt for å understreke betydningen av at alle partene i læringsarbeidet(elever, lærere, foresatte og øvrig hjelpeapparat) jobber tett sammen for å sikre et best mulig opplæringstilbud.

Plass ved skolens Alternative Team må søkes formelt. En må derfor være klar over følgende:

Søknad utformes i samarbeid mellom foreldre, bostedsskole og PPT.(pedagogisk-psykologisk tjeneste) Det må legges ved en sakkyndig vurdering fra PPT.

Søknadsfristen er: 1. desember

Skoleadministrasjonen tildeler plasser. Det tas hensyn til følgende forhold:Foreldrenes ønske.Sakkyndig råd fra PPT.Tilråding fra skolene det søkes opptak ved.Best mulig tilpasset skoletilbud både m.h.t. opplæringsmulighet, klassetilhørighet og fysisk tilrettelegging.Kortest mulig reiseavstand mellom hjem og skoletilbud.

Last ned søknadsskjema.

Spesialklasser og spesialskoler er byomfattende, det vil si at vi tar inn elever fra hele Oslo.