Hovedseksjon

Alternativt Team

Vanligvis blir dette betegnet som en spesialklasse, men vi kaller avdelingen Alternativt Team av to grunner:

  1. Innholdet i læringsarbeidet skal være et alternativ. d.v.s. i mye større grad tilpasset den enkelte elevs behov og forutsetninger enn hva tilfellet kan være ved et ordinært skoletilbud. Jfr. Opplæringsloven §5-1 som sier: "Elevar som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning"
  2. Begrepet team brukes spesifikt for å understreke betydningen av at alle partene i læringsarbeidet(elever, lærere, foresatte og øvrig hjelpeapparat) jobber tett sammen for å sikre et best mulig opplæringstilbud.

Plass ved skolens Alternative Team må søkes formelt.

Du må derfor være klar over følgende:

Søknad utformes i samarbeid mellom foreldre, bostedsskole og PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste). Det må legges ved en sakkyndig vurdering fra PPT.

Søknadsfristen er: 1. desember

Skoleadministrasjonen tildeler plasser. Det tas hensyn til følgende forhold:

  • Foreldrenes ønske
  • Sakkyndig råd fra PPT
  • Tilråding fra skolene det søkes opptak ved
  • Best mulig tilpasset skoletilbud både m.h.t. opplæringsmulighet, klassetilhørighet og fysisk tilrettelegging
  • Kortest mulig reiseavstand mellom hjem og skoletilbud.

Last ned søknadsskjema.

Spesialklasser og spesialskoler er byomfattende, det vil si at vi tar inn elever fra hele Oslo.