FAU - hva, hvorfor og hvordan?

FAU

Hva er FAU?

FAU er et arbeidsutvalg bestående av valgte foreldrerepresentanter. Dette arbeidsutvalget fungerer som et styre for alle foreldrene, og kalles FAU. Hvordan FAU velges og er sammensatt avhenger av skolens størrelse og organisering. Det er vanlig at det er minst én foreldrerepresentant fra hver klasse eller trinn. Ofte har FAU vedtekter som forteller hvordan valgordningen er.

Hva gjør FAU?

Et FAU kan ha mange oppgaver og fokusområder, avhengig av hva behovene er på den enkelte skole. Mange FAU engasjerer seg i de fysiske forholdene ved skolen, og trafikkforholdene i skolens nærmiljø.

Sosiale tiltak for foreldre og elever, ulike arrangementer, tiltak mot mobbing og for å forbedre læringsmiljøet, kan være andre oppgaver. FAU/klassekontakter bør være en viktige støttespillere for kontaktlærer. 

"Er det noe vi kan gjøre for å bidra til bedre læring og klassemiljø?"

Noen FAU er også involvert i kurs og informasjonstilbud til foresatte, gjerne i samarbeid med skoleledelsen. Oppfølging av enkelte prosjekter, for eksempel knyttet til IKT i skolen, skolevurdering, integreringssatsning eller bygge- og rehabiliteringsplaner, kan være aktuelle oppgaver for et FAU. Generelt utviklings- og planarbeid ved skolen engasjerer også gjerne FAU seg i.

Hvorfor FAU?

Opplæringsloven, Barneloven og FNs menneskerettighetserklæring slår fast at det er foreldrene som har hovedansvar for barns oppdragelse og læring. Foreldre har dessuten rett til medvirkning i skolen. Derfor må skolen legge til rette for samarbeid, og FAU er et viktig organ i denne sammenhengen.

FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning i skolen, og har medansvar for at foreldrene bidrar til arbeidet for et godt læringsmiljø.

FAU - hva, hvorfor og hvordan?