Forutsetning for læring -grunnleggende ferdigheter

grunnleggende

Hva er grunnleggende ferdigheter?

I læreplanverket Kunnskapsløftet er det definert fem ferdigheter som utgjør grunnleggende forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv.

De fem grunnleggende ferdighetene er muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne skrive, å kunne regne og digitale ferdigheter. Disse grunnleggende ferdighetene er avgjørende redskaper for læring i alle fag og samtidig en forutsetning for at eleven skal kunne vise sin kompetanse. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene for alle fag og på alle trinn.

Hva betyr grunnleggende?

At ferdighetene er grunnleggende, innebærer ikke at de er noe man bare jobber med i starten av skoleløpet. At ferdighetene er grunnleggende betyr ikke at de er enkle, men snarere at de er viktige redskaper for læring og utvikling. Utviklingen av de grunnleggende ferdighetene er viktige gjennom hele opplæringsløpet. Det går for eksempel en sammenhengende linje fra den første lese- og skriveopplæringen til det å kunne lese avanserte, faglige tekster.

I noen fag og på noen trinn vil imidlertid enkelte ferdigheter komme tydeligere til uttrykk enn andre.

Hvordan henger de sammen med fagene?

De grunnleggende ferdighetene skal integreres i kompetansemålene i læreplanene for fag på fagenes premisser, der hvor det er relevant. Enkelte fag vil ha et større ansvar for å utvikle ulike sider av de grunnleggende ferdighetene enn andre.

Ferdighetene er derfor uttrykt på ulik måte avhengig av hvordan ferdighetene forstås i faget, og hvilken funksjon de har som en del av kompetansen i faget. Utviklingen av kompetanse i fag skal skje i samspill med utviklingen av grunnleggende ferdigheter. Alle læreplaner har en beskrivelse av hvordan de fem grunnleggende ferdighetene skal bidra til å utvikle elevens kompetanse i faget.

Grunnleggende ferdigheter